Category Archives: Products

ECLAIR

• โปรแกรม ECLIAR สามารถแสดงข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ ในปัจจุบัน • สามารถทำการค้นหาข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยการระบุ HN ของผู้ป่วย โดยจะแสดงข้อมูลคนไข้ ได้แก่ HN, ชื่อ – สกุล, คำนำหน้า, อายุ, เพศ ตามที่ได้รับจากระบบ HIS ปัจจุบัน • รายงานแสดงข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการปัจจุบัน, ย้อนหลัง และสามารถแสดงในรูปแบบกราฟได้

HCLAB

• HCLAB ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ช่วยสนับสนุนความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากในระยะยาว และมีความเสถียรของระบบการทำงาน • สามารถรองรับการทำงานทั้งระบบขนาดเล็ก และขนาดใหญ่รวมทั้งการขยายตัวของระบบงานในอนาคตได้โดยไม่มีขีดจำกัด • สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับระบบ HIS หรือระบบทางการแพทย์อื่นๆ ได้ โดยใช้รูปแบบการเชื่อมต่อที่เป็นมาตรฐานสากล • รองรับการทำงานร่วมกับเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและเครื่อง POCT ได้ทุกชนิด • มีระบบเฉพาะด้านอื่นๆ รองรับการขยายงานของห้องปฏิบัติการตามต้องการได้ในอนาคต • เป็นระบบงานที่รองรับงานมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ ISO 15189 และ HA • มีทีมงานในการพัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่ๆ ออกมาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาของระบบงานของปฏิบัติการ โดยจะมีการอัพเดตให้กับลูกค้าขณะการบำรุงรักษาระบบ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม