About us

บริษัท เมด-วัน จำกัด ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2542 บริษัทประกอบกิจการขายสารเคมี น้ำยา และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ โดยเป็นผู้นำเข้าสินค้าหลักจากบริษัท Sysmex Asia Pacific Pte Ltd ประเทศสิงคโปร์ และจัดหาบางส่วนภายในประเทศ และนำเสนอขายให้กับลูกค้า พร้อมกับมีการบริการหลังการขาย ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐบาล และภาคเอกชน นอกจากนี้ยังมีสินค้าทางด้านสารสนเทศ นั่นคือบริการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
บริษัท เมด-วัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านการจำหน่ายสินค้าด้าน Coagulation เป็นผลิตภัณฑ์จาก Sysmex , Japan นอกจากนั้นยังมีสินค้าด้าน Urinalysis ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จาก Sysmex ,Japan เช่นกัน และยังมีเครื่องตรวจด้าน ESR , Chemistry ซึ่งนำเข้าจาก Vital Diagnostics ,Italy และเครื่องตรวจ Electrolyte , Blood Gas ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จาก Nova , U.S.A
บริษัท เมด-วัน จำกัด ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ตามมาตรฐาน มอก. ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2546 สำหรับขอบข่าย การจำหน่ายและบริการเครื่องมือแพทย์ และน้ำยาสำเร็จรูป รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับเครื่องที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

Leave a Reply